Pracownik biurowy. Szkolenie podstawowe - skierowane dla osób, które zainteresowane są podjęciem pracy i/lub pogłębianiem wiedzy oraz utrwalaniem umiejętności w zawodzie technik prac biurowych.
Szkolenie zaprojektowane jest według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik prac biurowych.
Symbol cyfrowy zawodu: 411004
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: EKA.06.Wykonywanie prac biurowych
Program szkolenia dostosowany jest do efektów kształcenia, kryteriów weryfikacji oraz warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991).